BK-20 rig construction, Bach Ho mine

Khách hàng: Russia - Vietnam joint Venture Vietsovpetro

Sản phẩm: MCC Switchboards, DPs Switchboards

Thời gian:

Địa điểm: Bach Ho mine, Vung Tau

Hạng mục: Electrical system

Chat với chúng tôi